Historia Biblioteki


Biblioteka Publiczna w Łasku powstała 24 października 1945 roku z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56. Do Łasku przeniesiono ją rok później 17 października. Od początku swojego powstania łaska Książnica borykała się z brakiem odpowiednich warunków lokalowych. Częste zmiany siedzib i lokalizacji księgozbioru utrudniały należyty rozwój zbiorów i czytelnictwa. W 1987 r. Biblioteka otrzymała lokal w nowym budynku, w centrum miasta przy ul. 9 Maja 6. W tej chwili Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego pełni funkcję biblioteki powiatowej, posiada ok. 130 tys. woluminów i 70 tytułów prasy,
z których korzysta ponad 7 tys. czytelników, posiada 5 filii: dla dzieci przy ul. 9 Maja 6, na oś. Przylesie, w Kolumnie, Bałuczu i Wrzeszczewicach. Oprócz udostępniania księgozbioru i działań kuturalno-edukacyjnych Biblioteka prowadzi też działalność wydawniczą, od kilkunastu lat organizowane są wyjazdy do kin i teatrów. Przy bibliotece istnieją: izba muzealna pn. Muzeum Historii Łasku (od 1997 r.) i Galeria pod Korabiem (od 1997 r.). Łaska Książnica współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz innymi Towarzystwami i instytucjami w promowaniu miasta i powiatu. Jest liczącą się placówką kulturotwórczą w regionie.

 • gromadzimy, opracowujemy i przechowujemy zbiory biblioteczne obejmujące książki dawne
  i współczesne z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz inne materiały biblioteczne
 • gromadzimy materiały regionalne miasta i powiatu łaskiego
 • prowadzimy działalność informacyjną w zakresie informacji bibliograficznej i bibliotecznej
 • służymy Czytelnikom aktualną informacją o zbiorach i zasadach ich udostępniania w bibliotece
 • prowadzimy lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • realizujemy wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek
 • pomagamy w uzyskaniu informacji za pośrednictwem Internetu
 • przygotowujemy wystawy zagadnieniowe i okolicznościowe w "Galerii pod Korabiem"
 • prowadzimy muzeum pn.: "Muzeum Historii Łasku"
 • wykonujemy wydruki z internetu na nośnikach elektronicznych
 • świadczymy usługi kserograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych oraz usługi poligraficzne
  i introligatorskie
 • współpracujemy z bibliotekami w zakresie wymiany książek, konsultacji metodycznych
  i organizacyjnych
 • sprawujemy nadzór instrukcyjno - metodyczny nad siecią bibliotek powiatu łaskiego
 • prowadzimy szkolenia dla bibliotek powiatu łaskiego
 • udzielamy konsultacji bibliotekom powiatu w zakresie organizacji i metod pracy bibliotecznej systemu komputerowego SOWA
 • prowadzimy działalność oświatową, popularyzując książkę i czytelnictwo, organizując wystawy, spotkania, odczyty


Patron


Jan Łaski Młodszy - patron Łaskiej Biblioteki, przez historyków zwany REFORMATOREM (dla odróżnienia od stryja, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski) urodził się w 1499 r. w Łasku jako syn Jarosława i Zuzanny z Bąkowej Góry. W Europie znany jako Johannes a Lasco. Wychowywał się na dworze stryja Jana, prymasa, który zadbał o jego wykształcenie pokrywając koszty studiów w Bolonii i Padwie (1515-1519). Młody Łaski studiował języki klasyczne(grekę, łacinę) i nowożytne (włoski, niemiecki) oraz literaturę starożytną i prawo kanoniczne. Po powrocie do Polski przyjął święcenia kapłańskie, a w 1521 r. został sekretarzem króla Zygmunta Starego. W 1524 roku wyjeżdża do Francji gdzie poznaje Erazma z Rotterdamu. Znajomość ta przeradza się w przyjaźń. Łaski jest pod dużym wpływem Erazma, z którym prowadził długie rozmowy na temat naprawy kościoła. Nawiązuje wówczas kontakty z wieloma postępowymi teologami, prawnikami, teologami i reformatorami. Po powrocie do kraju dalej pełni obowiązki urzędnika królewskiego, w roku 1539 wyjeżdża do Niemiec i tam podejmuje decyzję o porzuceniu kościoła rzymsko-katolickiego. Zamieszkał w Emden, żeni się i wiąże na stałe z kościołem ewangelicko-reformowanym. W latach 1542-1548 pełni funkcję przełożonego kościołów we Wschodniej Fryzji. W roku 1556 otrzymuje od króla Zygmunta Augusta zgodę na powrót do Polski. Przez ostatnie cztery lata życia w Polsce wywiera ogromny wpływ na rozwój poglądów reformatorskich szczególnie w Małopolsce, dąży do utworzenia ogólnopolskiego Kościoła reformacyjnego, uczestniczy w przekładzie Pisma Świętego na język polski, drukuje swoje prace teologiczne. Osiągnięcia Jana Łaskiego Młodszego jako reformatora i humanisty na miarę swojej epoki sprawiły, ze należy on do elity kultury europejskiej. Zmarł 8 stycznia 1560 r. w Pińczowie i tam został pochowany.

Sky Bet by bettingy.com