Biblioteka w Łasku - logo
 Menu

SZUKAJ NA STRONIE


NEWSLETTER


ZAPROPONUJ KSIĄŻKĘ DO KUPIENIA
(np. Dean Koontz-Maska)PRZEDŁUŻ KSIĄŻKĘ

PROGRAMY I DOTACJE
Łascy Globtroterzy
Wsparcie z programów UE, LEADER, PROW
Kolorowa lokomotywa
Facefood
Link do przyszłości
Kraszewski komputery
Angielski 123
Deweloperzy wiedzy
Głośne czytanie
Fun English
CATL
Program Rozwoju Bibliotek
Orange dla bibliotek
MKIDN
Centrum Edukacji Obywatelskiej
Równać szanse Równać szanse
Młodzi menedżerowie kultury
DKK
NASI SPONSORZY

CHWILA RELAKSUBiuletyn Informacji Publicznej


DOSTĘPNOŚĆ STANOWISK KOMPUTEROWYCH W CZYTELNI DLA DOROSŁYCH

Komp. 1 - zajęty do 17:54:41
Komp. 2 - Dostępny
Komp. 3 - Dostępny
Komp. 4 - Dostępny

 O bibliotece


Biblioteka Publiczna w Łasku powstała 24 października 1945 roku z siedzibą w Pabianicach przy ul. Partyzanckiej 56. Do Łasku przeniesiono ją rok później 17 października. Od początku swojego powstania łaska Książnica borykała się z brakiem odpowiednich warunków lokalowych. Częste zmiany siedzib i lokalizacji księgozbioru utrudniały należyty rozwój zbiorów i czytelnictwa. W 1987 r. Biblioteka otrzymała lokal w nowym budynku, w centrum miasta przy ul. 9 Maja 6. W tej chwili Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego pełni funkcję biblioteki powiatowej, posiada ok. 130 tys. woluminów i 70 tytułów prasy,
z których korzysta ponad 7 tys. czytelników, posiada 5 filii: dla dzieci przy ul. 9 Maja 6, na oś. Przylesie, w Kolumnie, Bałuczu i Wrzeszczewicach. Oprócz udostępniania księgozbioru i działań kuturalno-edukacyjnych Biblioteka prowadzi też działalność wydawniczą, od kilkunastu lat organizowane są wyjazdy do kin i teatrów. Przy bibliotece istnieją: izba muzealna pn. Muzeum Historii Łasku (od 1997 r.) i Galeria pod Korabiem (od 1997 r.). Łaska Książnica współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łaskiej oraz innymi Towarzystwami i instytucjami w promowaniu miasta i powiatu. Jest liczącą się placówką kulturotwórczą w regionie.

 • gromadzimy, opracowujemy i przechowujemy zbiory biblioteczne obejmujące książki dawne
  i współczesne z różnych dziedzin wiedzy, czasopisma, dokumenty życia społecznego oraz inne materiały biblioteczne
 • gromadzimy materiały regionalne miasta i powiatu łaskiego
 • prowadzimy działalność informacyjną w zakresie informacji bibliograficznej i bibliotecznej
 • służymy Czytelnikom aktualną informacją o zbiorach i zasadach ich udostępniania w bibliotece
 • prowadzimy lekcje z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla szkół podstawowych
  i ponadpodstawowych
 • realizujemy wypożyczenia międzybiblioteczne z innych bibliotek
 • pomagamy w uzyskaniu informacji za pośrednictwem Internetu
 • przygotowujemy wystawy zagadnieniowe i okolicznościowe w "Galerii pod Korabiem"
 • prowadzimy izbę muzealną pn.: ?Muzeum Historii Łasku?
 • wykonujemy wydruki z internetu na nośnikach elektronicznych
 • świadczymy usługi kserograficzne ze zbiorów własnych i powierzonych oraz usługi poligraficzne
  i introligatorskie
 • współpracujemy z bibliotekami w zakresie wymiany książek, konsultacji metodycznych
  i organizacyjnych
 • sprawujemy nadzór instrukcyjno - metodyczny nad siecią bibliotek powiatu łaskiego
 • prowadzimy szkolenia dla bibliotek powiatu łaskiego
 • udzielamy konsultacji bibliotekom powiatu w zakresie organizacji i metod pracy bibliotecznej systemu komputerowego SOWA
 • prowadzimy działalność oświatową, popularyzując książkę i czytelnictwo, organizując wystawy, spotkania, odczyty

PATRONJan Łaski Młodszy - patron Łaskiej Biblioteki, przez historyków zwany REFORMATOREM (dla odróżnienia od stryja, arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski) urodził się w 1499 r. w Łasku jako syn Jarosława i Zuzanny z Bąkowej Góry. W Europie znany jako Johannes a Lasco. Wychowywał się na dworze stryja Jana, prymasa, który zadbał o jego wykształcenie pokrywając koszty studiów w Bolonii i Padwie (1515-1519). Młody Łaski studiował języki klasyczne(grekę, łacinę) i nowożytne (włoski, niemiecki) oraz literaturę starożytną i prawo kanoniczne. Po powrocie do Polski przyjął święcenia kapłańskie, a w 1521 r. został sekretarzem króla Zygmunta Starego. W 1524 roku wyjeżdża do Francji gdzie poznaje Erazma z Rotterdamu. Znajomość ta przeradza się w przyjaźń. Łaski jest pod dużym wpływem Erazma, z którym prowadził długie rozmowy na temat naprawy kościoła. Nawiązuje wówczas kontakty z wieloma postępowymi teologami, prawnikami, teologami
i reformatorami. Po powrocie do kraju dalej pełni obowiązki urzędnika królewskiego, w roku 1539 wyjeżdża do Niemiec i tam podejmuje decyzję o porzuceniu kościoła rzymsko-katolickiego. Zamieszkał w Emden, żeni się i wiąże na stałe z kościołem ewangelicko-reformowanym. W latach 1542-1548 pełni funkcję przełożonego kościołów we Wschodniej Fryzji. W roku 1556 otrzymuje od króla Zygmunta Augusta zgodę na powrót do Polski. Przez ostatnie cztery lata życia w Polsce wywiera ogromny wpływ na rozwój poglądów reformatorskich szczególnie w Małopolsce, dąży do utworzenia ogólnopolskiego Kościoła reformacyjnego, uczestniczy w przekładzie Pisma Świętego na język polski, drukuje swoje prace teologiczne. Osiągnięcia Jana Łaskiego Młodszego jako reformatora i humanisty na miarę swojej epoki sprawiły, ze należy on do elity kultury europejskiej. Zmarł 8 stycznia 1560 r. w Pińczowie i tam został pochowany.
X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)