Menu


 Regulamin
    Wyślij do znajomego


REGULAMIN BP – FILII DLA DZIECI W ŁASKU


§ 1

 1. Z wypożyczalni może korzystać całe społeczeństwo.

 2. Przy zapisie zgłaszający powinien:
   a) okazać dokument tożsamości, uczniowie i studenci legitymację.

   b) wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.

 3. Za niepełnoletniego Czytelnika odpowiadają i podpisują kartę zapisu rodzice lub  opiekunowie prawni.

 4. Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

 5. Dane, o których mowa w p. 2, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (D.U 133  poz., 883 z 1997 r.), będą wykorzystywane wyłącznie w ramach działalności biblioteki i nie  będą udostępniane osobom trzecim i innym instytucjom.

§ 2

 1. Książki wypożyczane, rejestrowane są metodą komputerową.

 2. Wypożyczać można jednocześnie 5 woluminów.

 3. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.

 4. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki o 1 m-c, jeżeli nie ma  zapotrzebowania na tę książkę ze strony innych Czytelników.


 5. Istnieje możliwość rezerwacji książki. W przypadku nie odebrania jej w ciągu tyg.  rezerwacja zostaje automatycznie usunięta.

 6. Biblioteka nie może żądać zwrotu książki przed upływem wyznaczonego terminu.

 7. Książki z księgozbioru podręcznego (oznaczone literką P) udostępniane są tylko na miejscu  w bibliotece.

§ 3

 1. W przypadku przetrzymania książek poza wyznaczony termin  określony w pkt. 3§2, biblioteka pobiera opłatę stałą w wysokości  3 zł oraz opłatę za wysłanie upomnienia w wysokości 6 zł.


 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia książki Czytelnik jest  zobowiązany do odkupienia egzemplarza o tym samym tytule lub  przekazania innej przydatnej dla Biblioteki książki, ewentualnie wpłacenie ustalonej przez  bibliotekarza należności za jej zagubienie.

 3. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek, zauważone uszkodzenia należy  zgłosić bibliotekarzowi.

§ 4

 1. Jeśli Czytelnik mimo upomnień wysyłanych przez Bibliotekę odmawia zwrotu książek lub  uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.


 2. Biblioteka ma prawo do pozbawienia możliwości korzystania z księgozbioru, jeżeli  Czytelnik nie stosuje się do przestrzegania regulaminu.

 3. Na 10 minut przed godziną zamknięcia Biblioteki nie realizuje się założonych zamówień  czytelniczych.

§ 5

 1. Prosimy naszych czytelników o nie niszczenie wypożyczonych książek i  dokumentów.

 2. Przestrzeganie terminów zwrotu wypożyczonych książek i wszelkich  innych materiałów.

§ 6

 1. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków, która znajduje się u  bibliotekarza dyżurnego.

 2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się w pierwszej kolejności do dyrektora  Biblioteki, następnie Burmistrza Urzędu Miejskiego w Łasku.

 Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez jej dyrektora.


X
Podaj adres e-mail do kogo wysłać

Podpis(imię, nick, cokolwiek)