Jesteś tutaj: Start / Statut

Statut

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. JANA ŁASKIEGO MŁODSZEGO W ŁASKU

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1.

Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku zwana dalej "Biblioteką" działa na podstawie: ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 642);

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz.U. z 2012r. poz. 406);
 2. niniejszego statutu.

§ 2.

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury.

§ 3.

Terenem działania Biblioteki jest obszar Gminy Łask, a siedziba mieści się w Łasku przy ul. 9 Maja 6, 98-100 Łask.

§ 4.

Biblioteka może wykonywać zadania biblioteki powiatowej dla powiatu łaskiego na mocy zawartego porozumienia, wówczas terenem jej działania jest powiat łaski.

§ 5.

Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Gmina Łask zwana dalej Organizatorem.

§ 6.

Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora i posiada osobowość prawną.

§ 7.

Biblioteka korzysta z pomocy fachowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

§ 8.

 1. Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku używa pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Biblioteki.
 2.  Filie biblioteczne używają pieczęci podłużnej zawierającej nazwę i adres Biblioteki oraz dodatkowo nazwę miejscowości, w której znajduje się filia.
 3. Biblioteka i jej filie posiadają ponadto pieczęć okrągłą zawierającą treść odpowiadającą pieczęci podłużnej.
 4. Szyld Biblioteki i jej filii zawiera treść odpowiadającą treści pieczęci wyszczególnionej w ust. 2.

Rozdział 2. Cele i zadania Biblioteki

§ 9.

Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

§ 10.

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 1. gromadzenie, opracowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych;
 2. organizowanie czytelnictwa i działalności kulturalnej dla ludzi z niepełnosprawnością;
 3. prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej zwłaszcza wiedzy o regionie;
 4. współdziałanie z bibliotekami, muzeami, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami, szkołami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb kulturalnych i oświatowych użytkowników bibliotek.

§ 11.

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego.

Rozdział 3. Organy Biblioteki i jej organizacja

§ 12.

 1. Biblioteką kieruje dyrektor, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
 2. Dyrektora powołuje (na okres od 3 do 7 lat) i odwołuje Burmistrz Łasku na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 13.

 1. Do składania w imieniu Biblioteki oświadczeń w zakresie jej praw i obowiązków finansowych i majątkowych uprawniony jest dyrektor.
 2. Dyrektor może ustanowić pełnomocników uprawnionych do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu Biblioteki, określając zakres ich upoważnień.

§ 14.

 1. Dyrektor jest pracodawcą w stosunku do pracowników zatrudnionych w Bibliotece.
 2. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracyjnych oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin związanych z jej działalnością.
 3. Dyrektor i pracownicy powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.

§ 15.

 1. Strukturę organizacyjną Biblioteki oraz zadania dla poszczególnych działów i stanowisk określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zaciągnięciu opinii Burmistrza Łasku oraz działających w Bibliotece organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. W skład Biblioteki wchodzą następujące filie:
  1. Filia dla dzieci w Łasku przy ul. 9 Maja 6;
  2. Filia na osiedlu Przylesie przy ul. Szkolnej 1;
  3. Filia w Kolumnie przy ul.Toruńskiej 1;
  4. Filia w Bałuczu;
  5. Filia we Wrzeszczewicach.
 3. Biblioteka prowadzi również izbę muzealną pn. "Muzeum Historii Łasku" oraz działalność wystawową pn. " Galeria pod Korabiem".
 4. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy zatwierdzone w odrębnym trybie i podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.
 5. Przy Bibliotece mogą działać towarzystwa o charakterze kulturalnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 16.

 1. Przy Bibliotece może działać Rada Biblioteczna, która jest organem doradczym Biblioteki, zwana dalej "Radą".
 2. Rada składa się z 3 do 5 członków, powołanych przez dyrektora Biblioteki na 4 - letnią kadencję, spośród pracowników, osób związanych ze środowiskiem bibliotekarskim.
 3. W trakcie kadencji dyrektor może dokonywać zmian w składzie Rady.
 4. Rada działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu oraz wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 5. Za udział w pracach Rady nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów.
 6. Obsługę administracyjną Rady zapewnia Biblioteka.

Rozdział 4. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki

§17.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawujeWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy o bibliotekach.

Rozdział 5. Gospodarka finansowa

§18.

 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla instytucji kultury w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.
 2. Biblioteka gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków w sposób celowy i oszczędny, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Podstawę gospodarki finansowej Biblioteki stanowi plan finansowy ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora.
 4. Biblioteka sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

§19.

 1. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
 2. Przychodami Biblioteki są:
  1. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  2. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
  3. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub gminy;
  4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
  5. z innych źródeł.
 3. Organizator przekazuje Bibliotece środki finansowe w formie dotacji, o której mowa w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 20.

 1. Biblioteka corocznie w terminie do dnia 31 marca przedkłada Burmistrzowi Łasku sprawozdanie finansowe za rok poprzedni składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz dodatkowej informacji.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrz Łasku.

Rozdział 6.Postanowienia końcowe

§ 21.

Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 22.

Dyrektor Biblioteki może wnioskować o dokonanie zmian w statucie.